5 czynników, które mają wpływ na twoją historię kredytową

Kiedy wybierasz się do banku po kredyt czy pożyczkę, jedną z ważniejszych kwestii jest pozytywna historia kredytowa. Dlatego warto uświadomić sobie, co ją buduje i jakie czynniki mają na nią pozytywny wpływ. Taka wiedza z pewnością przyda się zanim udamy się do instytucji finansowych po wsparcie dla domowego budżetu. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, jak świadomie budować swoją historię kredytową. Korzystaj mądrze z kredytów Pierwszym i najważniejszym czynnikiem jest sposób i terminowość spłacania pożyczek i kredytów, które zaciągnęliśmy w przeszłości. Łatwo się domyślić, że każde zobowiązanie spłacone w terminie wpływa pozytywnie na twoją historię kredytową. Nie dla wszystkich jednak oczywiste jest to, że nie posiadając żadnych kredytów czy pożyczek w przeszłości, nie jesteśmy w ogóle wiarygodni (a tak niestety jest). Właśnie dlatego warto rozważyć np. zakup jakiegoś sprzętu na raty albo wzięcie drobnego kredytu, jeśli w przyszłości planujesz ubiegać się np. o kredyt hipoteczny. W ten sposób zaczniesz budować swój obraz rzetelnego kredytobiorcy. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie Wiele osób ma opory przed tym, by wyrazić zgodę na przetwarzanie danych o swoich zobowiązaniach. Warto zauważyć, że bez takiej zgody banki nie będą mogły przekazywać sobie pozytywnych informacji na nasz temat. Zatem – jeśli chcesz, aby instytucje finansowe widziały, że twoje wcześniejsze kredyty były spłacane w terminie, nie bój się  przetwarzania danych. Bez tej zgody twoja historia kredytowa będzie ograniczała się tylko do aktualnych kredytów albo tych spłacanych z opóźnieniami. Nie bierz zbyt wielu kredytów na raz Terminowość spłat kredytów to ważny, ale nie jedyny czynnik wpływający na twoją historię kredytową. Banki sprawdzą też w BIK, ile masz aktualnie kredytów – żeby ocenić, czy kolejny kredyt nie obciąży...

Czy da się zmienić warunki kredytu hipotecznego?

W reklamach kredytu hipotecznego wszystko wygląda kolorowo. Tani kredyt w PLN lub w EUR, a wszystkim zajmie się doradca. Równe raty i bez haczyków. Niewiele osób jednak wie o tym, że podpisanie umowy nie kończy całego procesu. Co może się zmienić już po zawarciu umowy? Jak to naprawdę jest po podpisaniu umowy kredytu hipotecznego? Na wnikliwe przeanalizowanie umowy niewielu klientów może sobie pozwolić. Po pierwsze nie posiadają odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. Po drugie umowy banków z klientami są tzw. umowami adhezyjnymi, tzn. klient albo się na nie decyduje albo może sobie poszukać innego banku, który sfinansuje zakup wybranej nieruchomości. Poniżej podanych zostanie kilka warunków, które mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Warto poznać je zawczasu. Wysokość oprocentowania (znakomita większość kredytów hipotecznych oprocentowanych jest w oparciu o zmienną stopę procentową), co oznacza, że możliwa jest jego zmiana z uwagi na formułę konstrukcji jego budowy, tj. stawka referencyjna plus marża banku; Zmiana stawki referencyjnej może być wynikiem m.in. „zmiany stóp procentowych NBP, „zmiany stopy rezerwy obowiązkowej banków” lub a przede wszystkim „zmian na rynku pieniężnym”. Przytoczyć należy jednak również casus potyczki klientów detalicznej linii BRE Banku, czyli mBanku, którzy starali się wymusić na banku niekorzystną z ich punktu widzenia zmianę modelu, w którym to zarząd banku niemal dowolnie mógł sterować wysokością oprocentowania – pomimo wygrania sporu przez bank w sądzie – pod naporem medialnym doszło jednak do ugody – umożliwiono klientom przewalutowanie kredytu na preferencyjnych warunkach ; Wysokość opłat i prowizji za czynności związane z obsługą kredytu (np. zawieszenie spłaty w związku z sytuacją losową – np. narodzinami dziecka, wydanie zaświadczenia o kredycie – na potrzeby jego refinansowania, czyli spłaty innym...

Jak otrzymać 500 plus na pierwsze dziecko?

Program 500+ ma już ponad dwa lata. Ogólną zasadą jest otrzymanie 500 złotych na każde drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochód. Jednak w pewnych sytuacjach można wnioskować o przyznanie świadczenia także na pierwsze dziecko. Poniżej przedstawiamy szczegóły – zapoznaj się z nimi i sprawdź czy możesz ubiegać się o świadczenie. Jakie kryterium? O ile przy drugim i kolejnym dziecku nie jest istotny posiadany przez rodzinę dochód, o tyle przy ubieganiu się o środki przy pierwszym dziecku kryterium dochodowe wynosi 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością. Dlatego wypełniając wniosek o 500+ na pierwsze dziecko, musisz pamiętać o załączeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających dochód oraz o wypełnieniu wszystkich koniecznych rubryk. Dodatkowe dokumenty W efekcie osoba wnioskująca o wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko musi – w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy – dołączyć do wniosku odpowiednio: oświadczenia dokumentujące wysokość dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dotyczące członków rodziny osiągających takie dochody, zaświadczenia z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa), dotyczące członków rodziny osiągających takie dochody, oświadczenia wnioskodawcy o przeciętnej wielkości gospodarstwa rolnego, dotyczące członków rodziny posiadających gospodarstwo rolne, inne dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej. W zależności od okoliczności indywidualnej sprawy gmina może zażądać udokumentowania innych, istotnych dla prawidłowego przyznania świadczenia wychowawczego, okoliczności. Zasadą jest jednak, że ich udokumentowanie może się odbyć poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Jak obliczyć dochód do 500...

Kto może być zwolniony z podatku od spadków i darowizn?

Nieruchomości i ruchomości przekazywane w ramach darowizny albo spadkobrania, zwykle mają dość sporą wartość. Właśnie dlatego ewentualne obowiązki podatkowe obdarowanego lub spadkobiorcy są bardzo istotne. Warto zatem wiedzieć, jakie są zwolnienia z podatku w sytuacji otrzymania spadku lub darowizny. Ogólne zasady Ogólną zasadą jest to, że obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy. Daninę oblicza się od wartości nieruchomości czy rzeczy po potrąceniu długów i ciężarów, czyli od tzw. czystej wartości. Ustala się ją według stanu w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Takie są ogólne warunki. W niektórych jednak sytuacjach można liczyć na zwolnienie od podatku. Najczęściej występują zwolnienia podmiotowe, polegające na tym, że pewne grono osób nie musi płacić podatku. Szczegóły przedstawiamy poniżej. Zwolnienie od podatku przy nabyciu nieruchomości Ogólne zwolnienie z podatku od spadków i darowizn przewidziano jedynie dla bliskich krewnych nabywających. Mowa o następujących osobach: małżonek, zstępny (dziecko, wnuk, prawnuk), wstępny (rodzic, dziadek), pasierb, brat, siostra, ojczym, macocha. Wymienieni krewni nie zapłacą podatku od spadków i darowizn, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od nabycia nieruchomości złożą do urzędu skarbowego (właściwego ze względu na adres położenia nieruchomości) odpowiednią deklarację na formularzu SD-Z2. Ten obowiązek nie dotyczy osób otrzymujących nieruchomość w ramach darowizny, która obowiązkowo musi być poświadczona notarialnie. Odpowiednie informacje na temat takich podatników, przesyła bowiem notariusz dokumentujący darowiznę. O półrocznym terminie (naliczanym od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza), muszą z kolei pamiętać osoby, które otrzymały nieruchomość w ramach spadkobrania. Zwolnienie od podatku w pozostałych sytuacjach Do zapłaty obowiązane są osoby fizyczne, które nabyły majątek w drodze spadku, w przypadku gdy jego wartość przekracza...

Kto może udzielić pożyczki?

Kiedy mówimy o udzielaniu pożyczki, do głowy przychodzą nam najczęściej instytucje finansowe. W dużej mierze dzieje się tak dlatego, że w mowie potocznej bardzo często używamy zamiennie słów „kredyt” i „pożyczka”. I o ile ta pierwsza może faktycznie zostać udzielona wyłącznie przez instytucje finansowe, o tyle ta druga nie ma już takich obostrzeń. Od kogo dziś możemy pożyczać pieniądze? Pożyczamy czy nas kredytują? Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że według prawa, kredyt i pożyczka to dwie różne umowy. Warto o tym wiedzieć przed podpisaniem którejś z nich. Inne są zasady ich udzielania, stosuje się do nich inne ustawy, a wreszcie mogą ich udzielać inne podmioty. Poniżej zestawienie głównych cech umowy pożyczki. Umowa pożyczki Umowę pożyczki reguluje kodeks cywilny. Zgodnie z jego brzmieniem pożyczka to umowa na podstawie, której dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku. Biorący pożyczkę natomiast zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Pożyczki udzielić może zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna (w tym bank). Jeżeli pożyczki udziela osoba fizyczna to nie musi ona prowadzić działalności gospodarczej w tym zakresie. Inaczej mówiąc pożyczki może udzielić każdy. Głównie dlatego, że – zgodnie z kodeksem cywilnym – pożyczyć można nie tylko pieniądze, ale także rzeczy oznaczone co do gatunku. A więc samochód, płyty, węgiel… Wszystko co da się policzyć, zważyć, zmierzyć. Umowa pożyczki może być zawarta w dowolnej formie. Może być to więc forma ustna, forma pisemna a nawet forma aktu notarialnego. Ważne jest jednak aby umowę na kwotę powyżej 500 zł. dokonać w formie pisemnej. W wypadku gdy nie spisze się...

PCC od pożyczki – kiedy nie obowiązuje?

Czasem zdarza się, że w nagłej potrzebie finansowej udajemy się po pożyczkę nie do banku, ale do znajomych czy rodziny. W takiej sytuacji powinniśmy nie tylko zawrzeć stosowną umowę, ale także zgłosić się do urzędu skarbowego, celem opłacania podatku od czynności cywilnoprawnej. Czy przy każdej pożyczce obowiązuje nas ten podatek? Na szczęście nie. Najlepiej z rodziną Umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku  jest objęta PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt1 lit. b) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z ustawą, podatek w wysokości 2% pożyczonej kwoty obciąża pożyczkobiorcę. Ustawodawca przewidział jednak kilka sytuacji, w których nie trzeba ponosić tego obciążania. Przede wszystkim zwolnione od podatku są pożyczki – bez względu na ich kwotę – dokonywane w gronie najbliższej rodziny – czyli od małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwa, pasierbów, ojczyma czy macochy. Aby z takiego zwolnienia skorzystać, należy spełnić dwa łączne warunki: – złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, – udokumentować otrzymanie przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Kolejną sytuacją, w której można skorzystać ze zwolnienia, jest pożyczka zawarta między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej, ale – co istotne – do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu. Kwota niepodlegająca opodatkowaniu, ustalona na podstawie przepisów dotyczących spadków i darowizn – wynosi 9 637 zł. Natomiast do osób z I grupy podatkowej zaliczana jest najbliższa rodzina (tak jak w powyższej sytuacji) czyli małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, pasierbowie, ojczym i macocha, a...