5 czynników, które mają wpływ na twoją historię kredytową

Kiedy wybierasz się do banku po kredyt czy pożyczkę, jedną z ważniejszych kwestii jest pozytywna historia kredytowa. Dlatego warto uświadomić sobie, co ją buduje i jakie czynniki mają na nią pozytywny wpływ. Taka wiedza z pewnością przyda się zanim udamy się do instytucji finansowych po wsparcie dla domowego budżetu. Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, jak świadomie budować swoją historię kredytową. Korzystaj mądrze z kredytów Pierwszym i najważniejszym czynnikiem jest sposób i terminowość spłacania pożyczek i kredytów, które zaciągnęliśmy w przeszłości. Łatwo się domyślić, że każde zobowiązanie spłacone w terminie wpływa pozytywnie na twoją historię kredytową. Nie dla wszystkich jednak oczywiste jest to, że nie posiadając żadnych kredytów czy pożyczek w przeszłości, nie jesteśmy w ogóle wiarygodni (a tak niestety jest). Właśnie dlatego warto rozważyć np. zakup jakiegoś sprzętu na raty albo wzięcie drobnego kredytu, jeśli w przyszłości planujesz ubiegać się np. o kredyt hipoteczny. W ten sposób zaczniesz budować swój obraz rzetelnego kredytobiorcy. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych o spłaconym kredycie Wiele osób ma opory przed tym, by wyrazić zgodę na przetwarzanie danych o swoich zobowiązaniach. Warto zauważyć, że bez takiej zgody banki nie będą mogły przekazywać sobie pozytywnych informacji na nasz temat. Zatem – jeśli chcesz, aby instytucje finansowe widziały, że twoje wcześniejsze kredyty były spłacane w terminie, nie bój się  przetwarzania danych. Bez tej zgody twoja historia kredytowa będzie ograniczała się tylko do aktualnych kredytów albo tych spłacanych z opóźnieniami. Nie bierz zbyt wielu kredytów na raz Terminowość spłat kredytów to ważny, ale nie jedyny czynnik wpływający na twoją historię kredytową. Banki sprawdzą też w BIK, ile masz aktualnie kredytów – żeby ocenić, czy kolejny kredyt nie obciąży...

Czy da się zmienić warunki kredytu hipotecznego?

W reklamach kredytu hipotecznego wszystko wygląda kolorowo. Tani kredyt w PLN lub w EUR, a wszystkim zajmie się doradca. Równe raty i bez haczyków. Niewiele osób jednak wie o tym, że podpisanie umowy nie kończy całego procesu. Co może się zmienić już po zawarciu umowy? Jak to naprawdę jest po podpisaniu umowy kredytu hipotecznego? Na wnikliwe przeanalizowanie umowy niewielu klientów może sobie pozwolić. Po pierwsze nie posiadają odpowiedniej wiedzy w tym zakresie. Po drugie umowy banków z klientami są tzw. umowami adhezyjnymi, tzn. klient albo się na nie decyduje albo może sobie poszukać innego banku, który sfinansuje zakup wybranej nieruchomości. Poniżej podanych zostanie kilka warunków, które mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Warto poznać je zawczasu. Wysokość oprocentowania (znakomita większość kredytów hipotecznych oprocentowanych jest w oparciu o zmienną stopę procentową), co oznacza, że możliwa jest jego zmiana z uwagi na formułę konstrukcji jego budowy, tj. stawka referencyjna plus marża banku; Zmiana stawki referencyjnej może być wynikiem m.in. „zmiany stóp procentowych NBP, „zmiany stopy rezerwy obowiązkowej banków” lub a przede wszystkim „zmian na rynku pieniężnym”. Przytoczyć należy jednak również casus potyczki klientów detalicznej linii BRE Banku, czyli mBanku, którzy starali się wymusić na banku niekorzystną z ich punktu widzenia zmianę modelu, w którym to zarząd banku niemal dowolnie mógł sterować wysokością oprocentowania – pomimo wygrania sporu przez bank w sądzie – pod naporem medialnym doszło jednak do ugody – umożliwiono klientom przewalutowanie kredytu na preferencyjnych warunkach ; Wysokość opłat i prowizji za czynności związane z obsługą kredytu (np. zawieszenie spłaty w związku z sytuacją losową – np. narodzinami dziecka, wydanie zaświadczenia o kredycie – na potrzeby jego refinansowania, czyli spłaty innym...

Jak otrzymać 500 plus na pierwsze dziecko?

Program 500+ ma już ponad dwa lata. Ogólną zasadą jest otrzymanie 500 złotych na każde drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochód. Jednak w pewnych sytuacjach można wnioskować o przyznanie świadczenia także na pierwsze dziecko. Poniżej przedstawiamy szczegóły – zapoznaj się z nimi i sprawdź czy możesz ubiegać się o świadczenie. Jakie kryterium? O ile przy drugim i kolejnym dziecku nie jest istotny posiadany przez rodzinę dochód, o tyle przy ubieganiu się o środki przy pierwszym dziecku kryterium dochodowe wynosi 800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością. Dlatego wypełniając wniosek o 500+ na pierwsze dziecko, musisz pamiętać o załączeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających dochód oraz o wypełnieniu wszystkich koniecznych rubryk. Dodatkowe dokumenty W efekcie osoba wnioskująca o wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko musi – w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy – dołączyć do wniosku odpowiednio: oświadczenia dokumentujące wysokość dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dotyczące członków rodziny osiągających takie dochody, zaświadczenia z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa), dotyczące członków rodziny osiągających takie dochody, oświadczenia wnioskodawcy o przeciętnej wielkości gospodarstwa rolnego, dotyczące członków rodziny posiadających gospodarstwo rolne, inne dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej. W zależności od okoliczności indywidualnej sprawy gmina może zażądać udokumentowania innych, istotnych dla prawidłowego przyznania świadczenia wychowawczego, okoliczności. Zasadą jest jednak, że ich udokumentowanie może się odbyć poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań. Jak obliczyć dochód do 500...

Kto może być zwolniony z podatku od spadków i darowizn?

Nieruchomości i ruchomości przekazywane w ramach darowizny albo spadkobrania, zwykle mają dość sporą wartość. Właśnie dlatego ewentualne obowiązki podatkowe obdarowanego lub spadkobiorcy są bardzo istotne. Warto zatem wiedzieć, jakie są zwolnienia z podatku w sytuacji otrzymania spadku lub darowizny. Ogólne zasady Ogólną zasadą jest to, że obowiązek podatkowy spoczywa na nabywcy. Daninę oblicza się od wartości nieruchomości czy rzeczy po potrąceniu długów i ciężarów, czyli od tzw. czystej wartości. Ustala się ją według stanu w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Takie są ogólne warunki. W niektórych jednak sytuacjach można liczyć na zwolnienie od podatku. Najczęściej występują zwolnienia podmiotowe, polegające na tym, że pewne grono osób nie musi płacić podatku. Szczegóły przedstawiamy poniżej. Zwolnienie od podatku przy nabyciu nieruchomości Ogólne zwolnienie z podatku od spadków i darowizn przewidziano jedynie dla bliskich krewnych nabywających. Mowa o następujących osobach: małżonek, zstępny (dziecko, wnuk, prawnuk), wstępny (rodzic, dziadek), pasierb, brat, siostra, ojczym, macocha. Wymienieni krewni nie zapłacą podatku od spadków i darowizn, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od nabycia nieruchomości złożą do urzędu skarbowego (właściwego ze względu na adres położenia nieruchomości) odpowiednią deklarację na formularzu SD-Z2. Ten obowiązek nie dotyczy osób otrzymujących nieruchomość w ramach darowizny, która obowiązkowo musi być poświadczona notarialnie. Odpowiednie informacje na temat takich podatników, przesyła bowiem notariusz dokumentujący darowiznę. O półrocznym terminie (naliczanym od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza), muszą z kolei pamiętać osoby, które otrzymały nieruchomość w ramach spadkobrania. Zwolnienie od podatku w pozostałych sytuacjach Do zapłaty obowiązane są osoby fizyczne, które nabyły majątek w drodze spadku, w przypadku gdy jego wartość przekracza...

Co bank lub firma pożyczkowa widzą w BIK?

Kiedy składamy wniosek o kredyt lub pożyczkę, banki i inne instytucje finansowe bardzo często sięgają do raportu z Biura Informacji Kredytowej. Co zawiera taki raport? Poniżej analizujemy co bank lub firma pożyczkowa widzą w BIK. Dane sumaryczne ogólne Na początku zawarte są podstawowe informacje o zobowiązaniach kredytowych, zaległościach i zapytaniach. Są one rozwinięte w następnych częściach raportu. Zobowiązania kredytowe podzielone są na 3 kategorie: ratalne, limity, pozostałe. Warto wspomnieć, że znajdują się tu tylko te informacje, na przetwarzanie których wyraziliśmy zgodę (po wygaśnięciu zobowiązania). Dane sumaryczne szczegółowe Segment zawiera 2 części: * informacje o rachunkach kredytowych z podziałem na status zaległości; * informacje o otwartych rachunkach kredytowych, z podziałem na relacje klienta do rachunku (kredytobiorca, poręczyciel, pełnomocnik) i typ zobowiązania kredytowego (ratalne, odnawialne, debetowy, pozostały). Dane dotyczące zapyta kredytowych Zamawiający raport widzi wszystkie zapytania z ostatnich 12 miesięcy, jakie złożył bank/SKOK rozpatrując wniosek kredytowy. Kolejność nie jest przypadkowa – „najmłodsze” zapytanie będzie na samej górze rubryki. Warto wspomnieć o tym, że duża ilość zapytań kredytowych, szczególnie w ostatnim okresie, nie jest odbierana pozytywnie przez banki. Dane dotyczące rachunków kredytowych Kwintesencja naszej historii kredytowej. Najważniejsza część raportu widoczna dla banków, będącą rozwinięciem informacji podanych w segmentach Dane sumaryczne ogólne/szczegółowe. Jest to również najważniejsza część raportu dla nas samych, kiedy chcemy poprawić naszą wiarygodność kredytową. Każde zobowiązanie, które może być przetwarzane dla celów oceny zdolności kredytowej, jest rozbite na części pierwsze. Omówmy najistotniejsze fragmenty. Nagłówek W nagłówku zawarta jest nazwa banku/SKOKu oraz informacja o statusie rachunku (otwarty/zamknięty). Kondycja rachunku Pokazuje aktualny stan rachunku, poszczególne parametry kredytu i szereg innych informacji, np. podjęte ewentualne działania windykacje lub egzekucyjne. Każde zobowiązanie może przyjąć jeden z...

Dlaczego bank może odrzucić wniosek o raty?

Zdarza się, że przy składaniu wniosku o kredyt bądź zakupy na raty, bank odrzuca wniosek bez podania przyczyny. Prawda jest taka, że nie ma on obowiązku informować wnioskodawcy o powodach negatywnej decyzji. Zostajemy więc z nutą niepewności i pytaniem „dlaczego” – tym bardziej, że czynników, które mogą wpłynąć na odmowę, jest sporo. I na przyszłość warto je znać, by uniknąć rozczarowania. Poniżej przedstawiamy 8 najczęstszych przyczyn odmowy. 1. Płeć Płeć teoretycznie nie jest brana pod uwagę przy przyznawaniu pożyczki. Obowiązuje pełne równouprawnienie. Jednak, jak wynika z danych BIK, kobiety bardziej dbają o systematyczność spłat, dostosowując odpowiednio wysokość miesięcznych rat do swojego budżetu. Panie mogą więc liczyć na dodatkowe punkty w procesie oceny zdolności kredytowej. 2. Wiek Inną cechą demograficzną, która może być brana pod uwagę przy zakupach na raty, jest data urodzenia. Chodzi przede wszystkim o możliwości finansowe kupującego. Jest większe prawdopodobieństwo, że 40-latek spłaci raty (powinien pracować i/lub mieć własne źródło finansowania) niż 19-latek, który często jest jeszcze na utrzymaniu rodziców. 3. Wysokość dochodów Osoby o bardzo niskich lub bardzo wysokich dochodach mogą zostać odrzucone. Ci pierwsi z powodu możliwych problemów ze spłatą. Ci drudzy – bo przecież posiadają wystarczającą ilość środków (bez konieczności wnioskowania o pożyczkę). Nie ma niestety określonych górnych ani dolnych granic zarobków. Duże znaczenie ma cena produktu, który chcesz kupić na raty. 4. Negatywna historia kredytowa w BIK Każdy bank, zanim udzieli ci pożyczki, najpierw sprawdzi twoją zdolność kredytową w Biurze Informacji Kredytowej, który przechowuje dane o nieterminowo spłacanych zobowiązaniach Polaków. Przeszkodą na drodze do uzyskania kolejnej pożyczki ratalnej mogą być więc zaległości w spłatach. Zgodnie z przepisami, ślad po zadłużeniu znika z rejestrów...